herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek w sprawie korekty łącznego zobowiązania pieniężnego   lub 
  2. Wypełniony formularz "Wykaz nieruchomości"

Komórka organizacyjna

Referat Budżeti i Finansów tel (91)32-75-635

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

art. 6 ust.6   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84), art. 21 § 1 pkt. 2 ustawy  -  Ordynacja podatkowa 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia