herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
   w zależności od sprawy

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku-opłaty  lub 
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - opłaty   lub 
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości, opłaty  lub 
 2. Załączniki
  • Oświadczenie przedsiębiorcy -w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
    lub 
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, prąd, gaz i inne)
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Komórka organizacyjna

Referat Budżetu i Finansów tel.(91)3275-635

Opłaty

Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni

Podstawa prawna

art. 48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia