herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości    lub  

Komórka organizacyjna

Referat Budżetu i Finansów tel.(91)3275-635

Opłaty

Opata skarbowa*:

  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za zaświadczenie - 11,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

art.306b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa  Dz. U.  Nr 137  z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa)
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Miedzyzdrojach.