herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Podział nieruchomości

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości wraz z załączonymi dokumentami : 

  • stwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypisem z katastru nieruchomości i kopią mapy katastralnej obejmującej nieruchomość  podlegającą podziałowi;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
  • pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
  • wykaz zmian gruntowych;
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
  • mapę z projektem podziału.

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel. (91)32-75-632

Opłaty

 Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Miesiąc

Podstawa prawna

art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)