herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Udzielanie informacji o danych osobowych

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek o udostępnienie danych - plik do pobrania w formacie .pdf - należywydrukować jako dokument dwustronny,
 2. dowód dokonania opłaty (31,00 zł od jednej osoby),
 3. wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby albo dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego
  w uzyskaniu danych.

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko uwiarygodnią istnienie interesu faktycznego, dane mogą być udostępnione tylko za zgodą osób, których dotyczą.

Komórka organizacyjna

Refeart Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 6 tel .(91) 32-75-633

Opłaty

 1. Obecnie opłata wynosi 31,00 zł od jednej osoby.
 2. na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:
  PKO BP numer
  90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
 3. w kasie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
  mieszczącej się w budynku przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Termin i sposób załatwienia

do  30 dni.

Podstawa prawna

art.44h i art. 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem  organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.