herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Udostępnianie danych

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

2. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych:

zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, na adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie;

wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.