Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego taksówką na teren gminy   lub 
 2. Załączniki: 
  • odpisu z rejestru przedsiębiorców lub kserokopię  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  • kserokopię Zaświadczenia  o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) ;

  • kserokopię o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) ;

  • zaświadczenia z rejestru skazanych, stwierdzające  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska oraz za przestępstwa przeciwko życiu i  zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości;

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6, ust 1.  pkt. 2  ustawy  z  6 września 2001 roku o transporcie drogowym;

  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym (z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej), a w przypadku  gdy przedsiębiorca nie jest  właścicielem tego pojazdu- również dokument stwierdzający  prawo do dysponowania nim ;

  • kserokopię prawa jazdy ;

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ;

  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

  •   kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub kserokopię dokumentów świadczących  o co najmniej 5 letniej  praktyce w zakresie wykonywania tego transportu ,  przy czym  przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn nie zależnych od przedsiębiorcy ( zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub ZUS-u );

 3. Do wglądu

  • Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.


Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta pok. nr 2 tel. (91)32-75-634


Opłaty

     Opłata skarbowa


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art.6 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r., Nr 204 poz. 2088  z późniejszymi zmianami). 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach .