Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego taksówką na teren gminy   lub 
 2. Załączniki: 
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy jak i  zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 (druk DG.1)   ;
  • wykaz pojazdów (druk DG.2)   ;
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniający warunki techniczne na TAXI 
  • W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim
  • kserokopia prawa jazdy;
  • świadectwo legalizacji taksometru zainstalowanego w zgłaszanym pojeździe.
  • kserokopia badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
  • kserokopia badania psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy;
 3. Do wglądu

  • Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjno-Administracyjny pok. nr 7 tel. (91) 32-75-634


Opłaty

Stosownie do okresu ważności licencji.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach .