Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,

3. Dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

pok. nr 5

tel. 91 3275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

  1. za wydanie zaświadczenia – 38,00 zł,

Termin i sposób realizacji

O ile to możliwe, od razu.

Akt, na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie, musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy termin wydania zaświadczenia:

    do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
    do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Jeśli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydaje decyzję administracyjną.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego   ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zwróć uwagę, że składając wniosek, składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętaj, że takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.