herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym – dotyczy lokalizacji urządzeń typu: linie kablowe, kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wraz z przyłączami do posesji

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym lub
  2. Projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem - mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 szt.
  3. Kopię warunków technicznych podłączenia do sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych.
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
    16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.)

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego.