herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji działki w obszarze rewitalizacji

Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia

 lub 

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł . ( słownie: siedemnaście złotych )

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

 art. 217  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Ustawa o rewitalizacji ( DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1398 ZE ZM.)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje