herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji działki w obszarze rewitalizacji

Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia

 lub 

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł . ( słownie: siedemnaście złotych )

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

 art. 217  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Ustawa o rewitalizacji

Tryb odwoławczy

nie przysługuje