Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

NADANIE NUMERU PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

1.  przy zameldowaniu:
•    formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
•    dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
•    wniosek o wydanie dowodu osobistego
•    1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
•    paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
•    dokument poświadczający obywatelstwo polskie
•    odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (złożenie wniosku na ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 6):
•    wniosek o nadanie numeru PESEL wraz ze wskazaniem podstawy prawnej niezbędnej do uzyskania numeru ewidencyjnego PESEL (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r., Dz.U.2018.1382 ze zm.).
•    dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL - FORMULARZ


Komórka organizacyjna


Referat Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 75 633, pokój nr 6


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018.1382 ze zm.)

•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)

•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  (Dz. U z 2015 r., poz. 1984)

•    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700)

•    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2019 r., poz. 653 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje