herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie a - Ewidencja ludności

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

* oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - FORMULARZ

PEŁNOMOCNICTWO  - FORMULARZ

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 75 633, pokój nr 6

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

• za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu-17 zł 

•  za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można wnieść w kasie urzędu ul. Książąt Pomorskich 5 lub na rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje: 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284 PKO Bank Polski.
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2018.1382 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1000);
•    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.