herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Ewidencja ludności - Referat Promocji i Obsługi Klienta

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

•    wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców.  Wniosek należy czytelnie podpisać.
Uwaga!
Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”) jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
•    dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
•    pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
•    dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
•    dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

 

2. Jednostki organizacyjne i osoby, które

 • wykażą w tym interes prawny
  W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą

 

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców - formularz

 

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 75 633, pokój nr 6

Opłaty

•    opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
•    opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.


Opłaty można wnieść w kasie urzędu ul. Książąt Pomorskich 5 lub na rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje: 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284 PKO Bank Polski

 

Termin i sposób załatwienia

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018.2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1388).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji