Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wyjazd za granicę musi zgłosić każda osoba, która:

 • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju,
 • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Forma obowiązku meldunkowego

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ - co przygotować:

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - co przygotować:

OSOBIŚCIE

 • formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
 • formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

przez PEŁNOMOCNIKA

 • formularz zgłoszenie wyjazdu za granicę,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości.
 • formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej podpisany przez osobę zgłaszającą,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości

przez ePUAP

 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • zaadresuj i wypełnij formularz zgłoszenie wyjazdu za granicę,
 • podpisany formularz wyślij na adres organu, na terenie którego mieszkasz
 • po wysłaniu wyświetli się komunikat, że został wysłany; wówczas dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)
 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • zaadresuj i wypełnij formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podpisany formularz wyślij do organu, na terenie którego mieszkasz po powrocie z zagranicy
 • po wysłaniu wyświetli się komunikat, że został wysłany; wówczas dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - formularz

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - formularz

pełnomocnictwo - formularz

 

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie – Ewidencja ludności

pok. nr 6

tel.913275633


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie


Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1397 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 930)

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju - po powrocie do Polski zgłoś swój powrót.

 

Za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat) czynności związane z obowiązkiem meldunkowym wykonuje rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.