Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

ZAMELDOWANIE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Forma obowiązku meldunkowego - ZAMELDOWANIE:

Co przygotować - dla obywateli polskich:

Co przygotować – dla cudzoziemców:

OSOBIŚCIE

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego podpisany przez osobę dysponującą tytułem prawnym do nieruchomości,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu),
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego podpisany przez osobę dysponującą tytułem prawnym do nieruchomości,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu),
 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
 • ważny dokument podróży,
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj:
 • ważny dokument podróży,
 • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
  • „Zgoda na pobyt tolerowany”
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

przez PEŁNOMOCNIKA

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego podpisany przez osobę dysponującą tytułem prawnym do nieruchomości,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu),
 • pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości.
 • Możesz zameldować się przez pełnomocnika. Jednakże w tym przypadku należy dowiedzieć się w urzędzie, jak załatwić tę sprawę.

prze

z ePUAP

 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
 • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

! Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania,
 • wypełnij pola i dołącz odpowiednie dokumenty,
 • jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie,
 • sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie; potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
 • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

! Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania,
 • wypełnij pola i dołącz odpowiednie dokumenty,
 • jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie,
 • sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie; potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

 

zgłoszenie pobytu stałego - formularz

zgłoszenie pobytu czasowego - formularz

pełnomocnictwo - formularz


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie – Ewidencja ludności

pok. nr 6

tel.913275633


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie


Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1397 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 930)

Dodatkowe informacje, uwagi

Za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat) czynności związane z obowiązkiem meldunkowym wykonuje rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

 

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.