herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   lub  
  2. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
  3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym (kolorem czerwonym) usytuowaniem urządzeń.
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część  IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).
  6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na wbudowanie urządzenia w pasie drogowym lub zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej.

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17, tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2, ust. 3, 5, 8 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.  2018 r.poz. 2068 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.