herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (or – opłata roczna)

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   lub  
  2. WNIOSEK (Opłata Roczna) o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  lub  

  3. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
  4. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym (kolorem czerwonym) usytuowaniem urządzeń.
  5. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część  IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.).
  7. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na wbudowanie urządzenia w pasie drogowym lub zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej.

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji pok. nr 17, tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 40 ust.1, 4 i 6 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.