herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (UR)  lub
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca usytuowania reklamy.
  3. Projekt techniczny lub rysunek reklamy z podaniem wymiarów
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część  IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji pok. nr 17, tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 40 ust.1, 4 i 6 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.