herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklam i innych obiektów budowlanych  lub
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca usytuowania obiektu budowlanego, reklamy.Projekt techniczny lub rysunek reklamy z podaniem wymiarów.
  3. Projekt techniczny lub rysunek obiektu budowlanego, reklamy z podaniem wymiarów.
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17, tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3, 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.