herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym – dotyczy wydania zezwolenia na określoną lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości wnioskodawcy

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym  lub
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie
    o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku, gdy jest więcej właścicieli (współwłaścicieli nieruchomości) to zobowiązani są wszyscy do złożenia wniosku (ewentualnie można wytypować jednego z właścicieli, któremu udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania jako strona).
  3. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
  4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17,00 zł – pełnomocnictwo, 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację zjazdu)**.

       ) *    zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł;
W przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe, zezwolenie na lokalizację zjazdu - 82,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego