herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym

Referat Infrastruktury - Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym  lub
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie
    o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku, gdy jest więcej właścicieli (współwłaścicieli nieruchomości) to zobowiązani są wszyscy do złożenia wniosku (ewentualnie można wytypować jednego z właścicieli, któremu udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania jako strona).
  3. Kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
  4. Kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu.
  5. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie.
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17,00 zł – pełnomocnictwo, 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację zjazdu) *.

) *    zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17, tel. (91) 32-75-646

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł;
W przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe, zezwolenie na lokalizację zjazdu - 82,00 zł. 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 29 ust. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.