herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz (druk) wniosku,
  2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
  3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych
  4. Dowód dokonania opłaty.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

Tel. 91 3275633

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

kasa czynna od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00 (każdy 1. dzień miesiąca kasa czynna od 10:00)

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane:

PKO BP numer 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284

 

Termin i sposób załatwienia

Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności,

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z danymi osobowymi. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów.